Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Firma Profili

GK Ýnþaat , kurulduðu 1989 yýlýndan itibaren gerek yönetim anlayýþýnda , gerekse uygulama alanýnda ilkeli hareket etmeyi herþeyin önünde görmüþtür.Alçý dekorasyonunun ticari boyutu kadar sanatsal kriterlerine de deðer vermiþtir. Geçen yýlýn son dönemine kadar "Güven Kartonpiyer" adýný taþýyan firmamýz markalaþma yolunda bir adým daha atarak , "GK Ýnþaat" adýný almýþtýr.

Ülkesine ve tarihine karþý sorumlu olduðunu hissederek, kendi bünyesinde AR-GE oluþturmuþ ve bu usta kadrodan oluþan birim tarihi klasiklerin deðerini bozmadan günümüze yorumlamayý ustaca baþarmýþtýr. Bu nedenle GK Ýnþaat imzalý tasarýmlarda sürrealizmi ve sanatýn doða üstü tüm dokularýný yaþayabilirsiniz.GK Ýnþaat ayrýca çaðdaþ ve modern çizgilerden de vazgeçmeden dünü bugün ile birlikte yaþamayý ve yaþatmayý baþarmýþtýr.

GK Ýnþaat alanýnda uzman deneyimli personeli 500 m2 üretim , 200m2 Showroom ve 5 bin çeþit ürünü sýnýrsýz tercihli üretim imkaný ile sektöründe lider iddiasýný korumaktadýr.

Yýllardýr bu birikimi ve kaliteyi arayýp bizi tercih eden tüm kiþi ve kuruluþlara þükranlarýmýzý sunarýz.


 
Urun Kategorileri
Kemer
Göbek
Stropiyer
Gergi Tavan
Çıta
Kartonpiyer

Bizden Haberler
29-04-2013
Yeni Katalogumuz Yayınlandı. devam...


16-04-2013
Web Sitemiz Yayında devam...Doviz Kurlari